PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE „SENCOR100“


(dalje u tekstu: „Pravila“)

Naš proizvod još uvijek nije ispunio vaša očekivanja?

Pažljivo proučite Pravila promotivne akcije „Sencor100“  jer pružaju detaljne informacije o uvjetima povrata proizvoda. Proizvod ćete moći vratiti samo u slučaju nezadovoljstva uslijed uobičajene upotrebe proizvoda.

Naziv promocije i organizator

Članak 1.

Priređivač promotivne akcije pod nazivom „Sencor100“ (dalje u tekstu: „Promotivna akcija“) je FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Češka Republika, broj registra u Češkoj Republici: 24777749, Porezni broj u Češkoj Republici: CZ24777749 (dalje u tekstu: Priređivač) koji je za potrebe provođenja ove promotivne akcije u Republici Hrvatskoj ovlastio Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin, OIB: 91912325807 (dalje u tekstu: Agent priređivača).

Promotivna akcija se priređuje s ciljem promidžbe proizvoda SENCOR od strane Priređivača, na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima.

Uvjeti sudjelovanja

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Promotivnoj akciji imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje u razdoblju od 15. studenog 2021. godine pa do 31. prosinca 2023. godine (vrijeme održavanja Promotivne akcije) na području Republike Hrvatske kupe u maloprodaji bilo koji proizvod koji je obuhvaćen Promotivnom akcijom (dalje u tekstu Sudionici). Popis proizvoda koji su obuhvaćeni Promotivnom akcijom se može provjeriti na web stranici putem priložene poveznice ovdje https://www.sencor100.hr/

Vrijeme trajanja promocije

Članak 3.

Promocija traje od 0:00 sati 15. studenog 2021. godine pa do 11:59 sati 31. prosinca 2023. godine (dalje u tekstu vrijeme održavanja Promotivne akcije)

Mehanizam promocije i odredbe

Članak 4.

Kupac koji u vrijeme održavanja Promotivne akcije „Sencor100“ u maloprodaji na području Republike Hrvatske kupi bilo koji proizvod s popisa proizvoda koji su uključeni u Promotivnu akciju te osjeti nezadovoljstvo tijekom uobičajene upotrebe proizvoda, ima pravo tražiti povrat novca za kupljeni proizvod, u skladu sa ovim Pravilima. Priređivač će u roku od 60 kalendarskih dana od primitka zahtjeva za povrat novca (dalje u tekstu: Zahtjev za povrat novca), vratiti Kupcu punu cijenu kupljenog proizvoda - dalje u tekstu: Nabavna cijena (nabavnom cijenom proizvoda može se smatrati samo konačna bruto cijena proizvoda za kupca tj. u cijenu proizvoda ne mogu se dodavati drugi troškovi, poput troška dostave ili pakiranja).

Uvjeti povrata novca

Članak 5.

Ukoliko sudionici žele iskoristiti svoje pravo povrata novca sukladno Pravilima ove promotivne akcije moraju popuniti formular koji se moze preuzeti na web stranici https://www.sencor100.hr/, nakon čega u roku od 60 dana od kupnje proizvoda koji je obuhvaćen Promotivnom akcijom, Sudionici bez ikakvog obrazloženja proizvod mogu vratiti, a Priređivač će im vratiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene proizvoda.

Dan kupnje proizvoda sudionik dokazuje kopijom maloprodajnog računa.

Sudionici su kupljeni proizvod u izvornoj ambalaži sa izvornikom maloprodajnog računa o kupnji proizvoda, jamstvenim listom i ispunjenim formularom koji se preuzima putem web stranice http://www.sencor100.hr/ dužni dostaviti o vlastitom trošku Priređivaču u roku od 60 dana od dana kupnje na adresu: Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin, OIB: 91912325807 (uz naznaku: za promotivnu akciju „Sencor100“).
 
Dakle, kupac ima pravo na povrat novca u iznosu od 100% ukoliko je unutar 60 kalendarskih dana od dana kupovine poslao poštom na donju adresu Zahtjev za povrat novca koji sadrži sljedeće informacije:
  • izvorni dokaz izvršene kupnje – zaokružen naziv i cijena kupljenog Sencorovog proizvoda
  • jamstveni list koji pripada proizvodu,
  • proizvod koji je u originalnom pakiranju, i
  • ispunjen obrazac za povrat novca, koji se može preuzeti ovdje.
 
Poštanska adresa: Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin. Pakiranje mora sadržavati naziv Promocije: „Sencor100“.
 
Posljednji dan za slanje Zahtjeva za povrat novca je: 1. ožujka 2024. godine u 23:59 sati.
 
Ukoliko je Kupac kupio više od jednog elektroničkog proizvoda istovremeno, originalni dokaz o kupnji bit će mu vraćen u roku od 60 dana od primitka Zahtjeva za povrat novca.
 
Postupak povrata novca

Članak 6.

Kako bi dostavio sve potrebne podatke za povrat novca i udovoljio zahtjevima Priređivača, Kupac zajedno sa Zahtjevom za povrat novca mora isprintati i ispuniti obrazac „SENCOR-ovo 100% jamstvo povrata novca“ koji se može naći u odjeljku „Sadržaj za preuzimanje“ i, kako je to određeno u Članku 5. sve treba poslati poštom na adresu Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin.

Obrazac treba sadržavati sljedeće informacije:
*           Ime i prezime kupca,
*           Točnu adresu kupca,
*           Adresu e-pošte kupca,
*           Broj telefona kupca,
*           Broj bankovnog računa kupca,
*           Broj dokaza o kupnji ili broj računa koji potvrđuje kupnju,
*           Izjavu kupca da je proizvod financirao iz robnog kredita (ako jest, od koje je kreditne institucije uzeo kredit)
*           Izjavu kupca o nezadovoljstvu proizvodom koja sadrži sljedeću rečenicu: „Nezadovoljan sam proizvodom, pa želim iskoristiti mogućnost povrata.“
*           Kratku izjava kupca o razlozima nezadovoljstva proizvodom,
*           Potpis kupca

Sudionici koji pošalju proizvod bez izvorne ambalaže, jamstvenog lista i/ili bez kopije računa o kupnji proizvoda te bez uredno ispunjenog formulara nemaju pravo na povrat kupoprodajne cijene.

Isplatom kupoprodajne cijene proizvoda koji je obuhvaćen Promotivnom akcijom od strane Priređivača Sudioniku na račun koji je naveden u formularu koji se nalazi na web stranici prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema Sudioniku odnosno kupcu proizvoda.

Priređivač/Agent priređivača će pregledati Zahtjeve za povrat novca u roku od 10 radnih dana od primitka Zahtjeva kako bi se vidjelo jesu li ispunjeni svi zahtjevi navedeni u Članku 6. Ako je Zahtjev za povratom novca potpun, tada će Priređivač/Agent Priređivača izvršiti povrat kupoprodajne cijene kupcu u roku od najmanje 15 radnih dana od primitka potpunog Zahtjeva za povrat novca, a najviše 60 kalendarskih dana od primitka potpunog Zahtjeva za povrat novca.

Ako Priređivač/Agent priređivača otkrije bilo kakav nedostatak u Zahtjevu za povrat novca kontaktirat će Kupca telefonom, e-poštom i/ili poštom radi konzultacije.

Priređivač neće nadoknaditi poštanske troškove koje je snosio Kupac, a koji su nastali vezano za izvršavanje Zahtjeva za povrat novca (tj. povrata proizvoda), te stoga troškove poštarine za vraćanje proizvoda snosi pošiljatelj.

U okviru Promocije, Priređivač uvažava samo poštanske pošiljke poslane na adresu Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin, te se na mjestu kupnje ne može ostvariti jamstvo povrata novca.

Sama potvrda pošiljke nije dovoljna za ostvarivanje jamstva povrata novca.

Priređivač se odriče svake odgovornosti za neuspjeli povrat novca iz bilo kojeg razloga koji je
- rezultat moguće pogreške ili propusta u osobnim podacima koje je dao Kupac
- rezultat gubitka Zahtjeva za povratom novca kao poštanske pošiljke ili rezultat neuspjele  dostave iz bilo kojeg razloga koji se može pripisati Kupcu.

Ukoliko Priređivač ustanovi kako povrat novca nije moguć zbog pogreške ili propusta u osobnim podacima koje je dao Kupac Priređivač će kontaktirati Kupca ukoliko je to moguće te ga obavijestiti o navedenom. Ukoliko Kupac ne dostavi ispravne podatke bez kojih nije moguće izvršiti povrat novca smatrati će se da je odustao od zahtjeva za povrat novca, a proizvod zadržava Priređivač.

Ukoliko Kupac Priređivaču pošalje proizvod koji nije na listi proizvoda koji sudjeluju u Promociji 100% jamstvo povrata novca, Priređivač će sukladno tome kontaktirati Kupca na podatke koje je  Kupac dao u Zahtjevu za povrat. U tom slučaju, Priređivač nije odgovoran za povrat proizvoda, te će čuvati proizvod najviše 30 dana na adresi Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin, a Kupac ga može preuzeti samo osobno i to predočenjem osobnih identifikacijskih dokumenata.

Kupac koji želi zatražiti povrat novca treba surađivati s Priređivačem kako bi se povrat mogao izvršiti u skladu s ovim Uvjetima. Ako Kupac ne ispuni ovu obvezu suradnje i zbog toga povrat bude neuspješan, to neće biti odgovornost Priređivača.

Povrat je moguć samo ako su Zahtjevom za povrat novca u potpunosti ispunjeni svi uvjeti navedeni u ovim Pravilima.

Ako Zahtjev za povrat novca, odnosno vraćeni proizvod ili dokumenti koji se prilažu Zahtjevu, nisu u skladu s odredbama Promocije ili Zahtjev za povrat novca ne može biti prihvaćen iz nekog drugog razloga, Priređivač će u skladu s tim kontaktirati Kupca. U tom slučaju, Priređivač nije odgovoran za povrat proizvoda. Priređivač proizvod može čuvati najviše 30 dana na adresi Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin, a po isteku navedenog roka smatrati će se da je Kupac odustao od zahtjeva za povrat novca, a proizvod zadržava Priređivač

Sudjelovanjem u Promociji, odnosno unošenjem svojih osobnih podataka (puno ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj i broj bankovnog računa) u obrazac Zahtjeva za povrat novca i vraćanjem proizvoda u skladu s ovim Uvjetima, Kupac, upoznat sa podacima sadržanim u njima, prihvaća Uvjete dobrovoljno i bezuvjetno.

Članak 7.

Svaki Sudionik se za Promotivnu akciju može prijaviti neograničen broj puta.

Pravila o zaštiti osobnih podataka

Članak 8.

Voditelj zbirke i vršitelj obrade osobnih podataka biti će Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin, OIB: 91912325807.

Priređivač i Voditelj zbirke osobnih podataka će osobne podatke pažljivo čuvati, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119) i drugim odgovarajućim propisima.

Opće odredbe

Članak 9.

Promotivna akcija može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Promotivne akcije biti obaviješteni na web stranici http://www.sencor100.hr/.

U slučaju više sile Priređivač ne odgovara Sudionicima za nastalu štetu.

Članak 10.

Priređivač u svakom trenutku zadržava pravo izmjene ovih Pravila te će, sukladno navedenom, svaka promjena biti objavljena na internetskoj stranici http://www.sencor100.hr/ .

Sudionik koji sudjeluje u Promotivnoj akciji prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 11.

Ova Pravila objavljena su na internetskim stranicama http://www.sencor100.hr/ dana 15. studenog 2021 godine.

Članak 12.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nadležan je Sud u Zagrebu.

DETALJNI POPIS KODOVA PROIZVODA KOJI SUDJELUJU U PROMOCIJI​