Izjava o zaštiti podataka

Osobni podaci poput Vašeg imena i prezimena, e-maila, OIB-a, poštanske adrese, broja telefona, broja bankovnog računa Vas identificiraju.

Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin, OIB: 91912325807, kao Voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj obrade osobnih podataka u ovoj Promotivnoj akciji koju priređuje Priređivač promotivne akcije FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Češka Republika, broj registra u Češkoj Republici: 24777749, Porezni broj u Češkoj Republici: CZ24777749, prikuplja, koristi ili prenosi Vaše osobne podatke u svrhu provođenja Promotivne akcije uz Vaš izričit i dobrovoljan pristanak.

Davanjem ove Izjave koja se smatra Vašom izričitom privolom, suglasni ste da se Vaši osobni podaci (ime, prezime, broj bankovnog računa, broj telefona, adresa e-pošte, AP kod/Broj računa/Broj narudžbe) dani radi sudjelovanja u ovoj Promotivnoj akciji mogu upisati u zbirku podataka Voditelja te da ih Voditelj; kao i bilo koji član grupacije FAST ČR (unutar Europske unije); kao i bilo koje društvo angažirano od strane Voditelja i/ili Priređivača Promotivne  akcije (npr. za slanje robe, distribucije reklamnog materijala) može koristiti u svrhu provođenja Promotivne akcije, pri čemu Voditelj traži od takvih osoba usklađenost s ovom Izjavom o zaštiti podataka i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119).

Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin, OIB: 91912325807 kao Voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj obrade osobnih podataka te FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Češka Republika, broj registra u Češkoj Republici: 24777749, Porezni broj u Češkoj Republici: CZ24777749 kao priređivač promotivne akcije neće prosljeđivati Vaše osobne podatke trećoj strani osim kada zakon ili primjenjivi državni propisi tako nalažu.

Smatra se da ste pročitali i razumjeli Pravila Promotivne akcije i ovu Izjavu o zaštiti podataka te da ste dali svoj izričit i dobrovoljan pristanak (privolu) unošenjem Vaših osobnih podataka u obrazac registracije na ovoj web stranici i popunjavanjem formulara sa traženim podacima, sudjelovanjem u Promotivnoj akciji te slanjem popunjenog formulara na Ivka Franković vl. FAMILI, obrt za trgovinu, Marići 7A, Labin, OIB: 91912325807 (za promotivnu akciju „Sencor100“).

Slanjem zahtjeva na e-mail adresu luka@famili-shop.com, u bilo kojem trenutku možete tražiti uvid u prikupljene osobne podatke kod Voditelja zbirke osobnih podataka te zahtijevati njihovo brisanje ili izmjenu.

Sudjelovanjem u Promotivnoj akciji, suglasni ste da Priređivač i Voditelj zbirke osobnih podataka može objaviti i koristiti Vaše ime i prezime bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i videomaterijalu.

Svojim sudjelovanjem u Promotivnoj akciji te dostavljanjem podataka za registraciju jamčite da su osobni podaci koje ste upisali točni, potpuni i istiniti te upisivanjem i slanjem osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u Promotivnoj akciji, izričito prihvaćate Pravila Promotivne akcije.

Pravni temelj za obradu podataka: izvršavanje ugovora sklopljenog prema Pravilima Promotivne akcije „Sencor100“.

Svrha obrade podataka: Voditelj obrade podataka upravlja podacima prikupljenim tijekom Promotivne akcije „Sencor100“ radi ispunjenja jamstva povrata novca.

Broj osoba ovlaštenih za pristup podacima: Osobni podaci koje pruža Kupac bit će dostupni samo onim zaposlenicima i agentima Voditelja obrade podataka koji podatke moraju znati kako bi izvršili svoje dužnosti.

Trajanje obrade podataka: pet godina nakon završetka Promocije; podaci vezani uz uspješnost plaćanja čuvati će se 8 godina.

Voditelj obrade podataka poduzet će i osigurati sve mjere za sigurnu obradu podataka, a vezanu sa pohranjivanje, obradu i prijenos podataka te druge mjere sigurnosti podataka. Voditelj obrade podataka poduzet će sve razumne korake kako bi osigurao da su osobni podaci koje obrađuje zaštićeni od neovlaštenog pristupa, promjene, objavljivanja, brisanja, oštećenja, uništenja te za to jamči potrebne tehničke uvjete.

Voditelj obrade podataka poduzet će i osigurati sigurne informacijske tehnologije i druge vrste obrade podataka koje se odnose na pohranu, obradu i prijenos podataka. Voditelj obrade podataka poduzet će sve razumne korake kako bi osigurali da su osobni podaci koje obrađuju zaštićeni od neovlaštenog pristupa, promjene, objavljivanja, brisanja, oštećenja, uništenja te za to jamči potrebne tehničke uvjete.

Voditelj obrade podataka pružit će Kupcu na njegov zahtjev kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti ispravak ili promjenu netočnih osobnih podataka, a što Voditelj obrade podataka mora bez odgađanja ispoštovati.

Na zahtjev Kupca, Voditelj obrade podataka izbrisat će osobne podatke Kupca bez nepotrebnog odgađanja, ako:
- osobni podaci više nisu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni ili su na drugi način obrađeni;
- Kupac povuče pristanak za obradu podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
- se osobnim podacima upravlja u svrhu direktnog marketinga, a Kupac se protivi obradi podataka i ne postoji opravdani razlog za ostvarivanje prava prednosti obrade podataka;
- se osobnim podacima upravljalo nezakonito; ili
- osobni podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispunila zakonska obveza prema pravima Europske Unije ili država članica, a koja se primjenjuju na Voditelj obrade podataka.

Ako je Voditelj obrade podataka objavio osobne podatke te ih u skladu s ovim Odjeljkom mora izbrisati, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, Voditelj obrade će poduzeti razumne korake (uključujući tehničke mjere) kako bi obavijestio Voditelja obrade upravljanja podacima da je subjekt podataka zatražio brisanje poveznica i kopija ili duplikata dotičnih osobnih podataka.

Gornja odredba o brisanju neće se primjenjivati u slučajevima kada je obrada podataka potrebna, odnosno:
a) kada se ostvaruje pravo na slobodu izražavanja i informiranja;
b) kada se ispunjavaju obveze obrade osobnih podataka u skladu s pravom Unije ili država članica primjenjive na Voditelja obrade podataka, ili je to u javnom interesu ili je potrebno za obavljanje zadataka u okviru izvršavanja službenih ovlasti dodijeljenih Voditelju obrade podataka;
c) zbog javnog interesa koji se odnosi na područje javnog zdravstva;
d) u svrhu arhiviranja koje je u javnom interesu, u svrhu znanstvenog i povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, a u slučaju kada bi pravo na brisanje vjerojatno bilo nemoguće ostvariti ili bi ozbiljno ugrozilo ovu obradu podataka; ili
e) za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako je obrada podataka ograničena na temelju gore navedenog, takvim se osobnim podacima, osim pohrane, može upravljati samo uz pristanak subjekta podataka ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili u svrhu zaštite prava druge fizičke ili pravne osoba ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice. Voditelj obrade podataka unaprijed će obavijestiti subjekta podataka, na čiji je zahtjev ograničena obrada podataka, o ukidanju ograničenja obrade podataka.